Apie Agata

Teisinė informacija

Tarptautinės teisės aktai:

Tarptautinė Romos konvencija ,,Dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų apsaugos” (Konvenciją pasirašiusių valstybių sąrašas)

Konvencija “Dėl fonogramų gamintojų apsaugos nuo neteisėto jų fonogramų kopijavimo” (Konvenciją pasirašiusių valstybių sąrašas)

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos atlikimų ir fonogramų sutartis (Sutartį pasirašiusių valstybių sąrašas)

ES teisės aktai:

1992 m. lapkričio 19 d. Tarybos direktyva 92/100/EEB dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje

1993 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyva 93/83/EEB dėl tam tikrų autorių teisių ir gretutinių teisių taisyklių, taikomų palydoviniam transliavimui ir kabeliniam perdavimui, koordinavimo

1993 m. spalio 29 d. Tarybos direktyva 93/98/EEB dėl autorių ir gretutinių teisių apsaugos terminų suderinimo

2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo

Lietuvos Respublikos įstatymai:

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 21410 straipsnis

Baudžiamojo kodekso XXIX skyrius

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas

Lietuvos Respublikos poįstatyminiai teisės aktai:

LR Vyriausybės 2012 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 699 “Dėl Kompensacinio atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais surinkimo, paskirstymo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. ĮV-153 ,,Dėl kolektyvinio administravimo asociacijų, atsakingų už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais administravimą, paskyrimo”

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. ĮV-645 ,,Dėl Autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo muzikos kūrinių viešo atlikimo ir viešo paskelbimo srityje rekomendacijų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. ĮV-96 ,,Dėl Tarpininkavimo derybose tarp autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijų ir kūrinių bei gretutinių teisių objektų naudotojų taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos gretutinių teisių asociacijos (AGATA) vidaus dokumentai:

Šiuo metu Lietuvos gretutinių teisių asociacijos (AGATA) įstatai ir kiti asociacijos veiklą reglamentuojantys dokumentai yra atnaujinti ir bus pateikiami atnaujintame AGATA.lt interneto tinklalapyje. Turėdami klausimų kreipkitės agata@agata.lt arba skambinkite 8 (5) 260 84 13.