Muzikos naudotojams
ATLIKĖJAMS IR ĮRAŠŲ GAMINTOJAMS

Teisiniai dokumentai

ES teisės aktai:

1992 m. lapkričio 19 d. Tarybos direktyva 92/100/EEB dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje.

1993 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyva 93/83/EEB dėl tam tikrų autorių teisių ir gretutinių teisių taisyklių, taikomų palydoviniam transliavimui ir kabeliniam perdavimui, koordinavimo.

1993 m. spalio 29 d. Tarybos direktyva 93/98/EEB dėl autorių ir gretutinių teisių apsaugos terminų suderinimo.

2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo.
 

Tarptautinės teisės aktai:

Tarptautinė Romos konvencija ,,Dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų apsaugos”
(Konvenciją pasirašiusių valstybių sąrašas).

Konvencija “Dėl fonogramų gamintojų apsaugos nuo neteisėto jų fonogramų kopijavimo”
(Konvenciją pasirašiusių valstybių sąrašas).

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos atlikimų ir fonogramų sutartis
(Sutartį pasirašiusių valstybių sąrašas).
 

Lietuvos Respublikos įstatymai:

Administracinių nusižengimų kodekso 122 straipsnis.

Baudžiamojo kodekso XXIX skyrius.

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas.
 

Lietuvos Respublikos poįstatyminiai teisės aktai:

LR Vyriausybės 2012 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 699 “Dėl Kompensacinio atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais surinkimo, paskirstymo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. ĮV-153 ,,Dėl kolektyvinio administravimo asociacijų, atsakingų už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais administravimą, paskyrimo”.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. ĮV-645 ,,Dėl Autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo muzikos kūrinių viešo atlikimo ir viešo paskelbimo srityje rekomendacijų patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. ĮV-96 ,,Dėl Tarpininkavimo derybose tarp autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijų ir kūrinių bei gretutinių teisių objektų naudotojų taisyklių patvirtinimo“.
 

Lietuvos gretutinių teisių asociacijos (AGATA) vidaus dokumentai:

Lietuvos gretutinių teisių asociacijos (AGATA) įstatai.

Tarybos darbo reglamentas.

Tarybos narių rinkimo bei atšaukimo tvarka.

Fonogramų gamintojų susirinkimo sušaukimo ir vedimo tvarka.

Atlikėjų susirinkimo sušaukimo ir vedimo tvarka.

Dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka.

Transporto išlaidų kompensavimo AGATA Tarybos nariams tvarka.

Narystės sąlygos ir atstovavimo kitais nei narystė pagrindais tvarka.

Narių tarpusavio ginčų dėl AGATA administruojamų turtinių teisių sprendimo tvarka.

Atlyginimo atlikėjams ir fonogramų gamintojams išmokėjimo tvarka.

Atlikėjams, fonogramų gamintojams ir kitų administruojamų teisių subjektams surenkamo atlyginimo paskirstymo taisyklės.

Teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo tvarkos aprašas.

Kolektyvinio administravimo ir kitų atskaitymų tvarkos aprašas.

Skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas.

Interesų deklaravimo tvarkos aprašas.

Licencijų teikimo tvarkos aprašas.

Tarifų ir jų nuolaidų patvirtinimo bendrosios sąlygos.

Bendrosios investicijų valdymo tvarkos aprašas.

Administravimo veiklos rizikos valdymo tvarkos aprašas.