2019-04-08

Šaukiamas Lietuvos gretutinių teisių asociacijos AGATA Visuotinis narių susirinkimas

KADA: 2019 m. balandžio 18 d. 11 val.

KUR: AGATA III aukštas (S. Žukausko 39, Vilnius).

SVARBU: dalyvių registracija į susirinkimą prasideda 10 val.

Taupydami Jūsų laiką kviečiame registruotis iš anksto užpildant registracijos formą. Registruodamiesi iš anksto užtruksite 1 min.

Atėjus į VNS būtina turėti asmens dokumentą.

AGATA Tarybos veiklos gairės ir planai

Šaukiamas Lietuvos gretutinių teisių asociacijos AGATA Visuotinis narių susirinkimas

AGATA VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. AGATA narių interesų deklaravimas, valdyme dalyvaujančių asmenų metinės interesų deklaracijos;

Norėdami balsuoti susirinkime, visi AGATA nariai pagal AGATA įstatus privalo deklaruoti savo interesus. Interesai bus deklaruojami registracijos į susirinkimą metu. Nario interesų deklaracija.

Su AGATA Tarybos ir Stebėtojų komisijos pateiktomis interesų deklaracijoms bus galima susipažinti viso susirinkimo metu.

2. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas, organizaciniai klausimai;

Tvirtinama darbotvarkė, renkamas posėdžio pirmininkas, sekretorius, balsų skaičiavimo komisija, balsų skaičiavimo stebėtojai.

Tarybos teikimas balsavimui 

3. 2018 m. darbų apžvalga:

 

3.1. 2018 m. AGATA skaidrumo ataskaitos tvirtinimas (įskaitant veiklos ir finansinę ataskaitą, audito išvadą, specialiąją (nepaskirstomų sumų) ataskaitą);

Bus pristatyti pagrindiniai 2018 m. skaidrumo ataskaitos akcentai, auditorius pristatys audito išvadą. VNS dalyviai balsuos dėl ataskaitos patvirtinimo.

2018 AGATA skaidrumo ataskaita; Tarybos teikimas balsavimui

3.2. Stebėtojų komisijos ataskaita;

Apie praėjusius metus pasisakys pirmus metus veikiančios AGATA Stebėtojų komisijos atstovas.

4. Ateities planai balsavimui:

 

4.1. Auditoriaus rinkimai;

Vyks balsavimas dėl audito įmonės patvirtinimo atlikti asociacijos 2019–2020 metų finansinį auditą. Finansinis auditas AGATA-oje atliekamas kasmet. Audito įmonė pagal Įstatus renkama dvejiems metams.

Tarybos teikimas balsavimui.

4.2. Atskaitymų nustatymas;

Bus balsuojama dėl atskaitymų, skirtų AGATA administravimo kaštams padengti. Tarybos siūlomų nustatyti atskaitymų dydžius galite rasti Tarybos teikime balsavimui. 

4.3. Kompensacinio atlyginimo lėšos (įstatymo pagrindu skiriamos kolektyvinio administravimo organizacijų vykdomoms kūrybinėms, šviečiamosioms ir (ar) autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programoms). Veiksmų planas;

Pagal naujai įsigaliojusias įstatymo pataisas dalis kompensacinio atlyginimo (vadinamojo „tuščios laikmenos mokesčio“) turi būti skiriama kūrybinėms ar pan. programoms, kurias vykdo kolektyvinio administravimo organizacijos. Susirinkime bus balsuojama dėl šių lėšų panaudojimo tvarkos. Tarybos siūlymą galite rasti Tarybos teikime balsavimui. 

4.4. Nežinomų teisių turėtojų lėšos (nepaskirstomos sumos). Veiksmų planas. Teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimų tvirtinimas;

Per trejus metus neidentifikuotų/nesurastų, nežinomų teisių turėtojų lėšos pagal įstatymą yra vadinamos nepaskirstomomis sumomis. Susirinkime bus pristatyti siūlomi šių sumų panaudojimo aprašo pakeitimai, teikiama patvirtinti Kultūrinė ir plėtros programa. Dokumentai tvirtinami balsuojant. 

Nepaskirstomų sumų panaudojimo aprašo pakeitimų projektas; Tarybos teikimas balsavimui.

4.5. Įstatų pakeitimai, Tarybos darbo reglamento suderinimas su Įstatais;

Bus pristatyti Įstatų pakeitimai susiję su:

– aukščiau paminėtomis nepaskirstomomis sumomis ir kompensacinio atlyginimo lėšomis kūrybinėms ir pan. programoms;

– reikalavimais Tarybos nariams;

– Darbo kodekso pakeitimais.

Įstatų pakeitimo projektasTarybos darbo reglamentas; Tarybos teikimas balsavimui.

4.6. Paskirstymo taisyklių pakeitimai;

Bus pristatyti siūlomi Paskirstymo taisyklių pakeitimai. Su pakeitimų projektu galite susipažinti čia: Paskirstymo taisyklių pakeitimo projektas, Tarybos teikimas balsavimui.

4.7. Ekspertų komisijos darbo tęstinumas;

Kelis metus iš eilės susirinkime yra renkama AGATA Ekspertų komisija. Ši komisija – tai neformalus darinys, kurio tikslas detaliau susipažinti su AGATA veikla, patarti Tarybai. Susirinkime bus sprendžiama dėl šios komisijos sudarymo 2019 m. Vyks rinkimai į Ekspertų komisiją iš narių pareiškusių norą dalyvauti šioje veikloje.

4.8. Klausimai ir atsakymai;

Siekiant kuo produktyvesnio susirinkimo, kilusius klausimus prašytume siųsti iš anksto el. paštu: agata@agata.lt.  Klausimus taip pat bus galima pateikti susirinkimo metu.

 

Jei atstovausite kitam asmeniui, būtina turėti užpildytą ir pasirašytą Balsavimo teisės perleidimo sutartį.

Visuotiniam narių susirinkimui neįvykus, pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas vyks 2019 m. balandžio 25 d. 11 val.

Jei kiltų klausimų dėl Visuotinio narių susirinkimo, prašome kreiptis el.paštu pr@agata.lt arba tel. nr.  8 (5) 277 88 99.

Renginyje gali būti fotografuojama ar filmuojama, gauta vaizdo medžiaga gali būti patalpinta viešai prieinamuose asociacijos socialiniuose tinkluose ar kitose media priemonėse.