Teisinė informacija

AGATA TARYBA:

FONOGRAMŲ GAMINTOJŲ ATSTOVAI  ATLIKĖJŲ ATSTOVAI
Rasa Bubulytė Gabrielė Vilkickytė
Ilona Balsytė (VŠĮ „Vilniaus Keistuolių teatras“) Vytautas Bikus
Justinas Čekuolis (UAB „Muzikos herojai“) Juozas Martinkėnas
Romualdas Michailovskis (VŠĮ „Vilnius arts“) Domantas Razauskas
Kaisu Pulli (Sony Music Enterntainment) Vytautas Rumšas jaunesnysis

ES TEISĖS AKTAI

1993 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyva 93/83/EEB dėl tam tikrų autorių teisių ir gretutinių teisių taisyklių, taikomų palydoviniam transliavimui ir kabeliniam perdavimui, koordinavimo. 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo. 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje. 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų. 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/26/ES dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2019/790 2019 m. balandžio 17 d. dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 96/9/EB ir 2001/29/EB. DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2019/789 2019 m. balandžio 17 d. kuria nustatomos naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės ir kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 93/83/EEB.

TARPTAUTINĖS TEISĖS AKTAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos poįstatyminiai teisės aktai

AGATA VIDAUS DOKUMENTAI

VEIKLOS ATASKAITOS